Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Jótállás

Jótállás

FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK:

A fogyasztót, a 2002. évi XXXVI. törvénnyel módosított, Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§ e) pontja szerint a 151/2003 (IX.22) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN A FOGYASZTÓ

1./a. elsősorban – választás szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy az a forgalmazónak aránytalanul nagy többletköltséget jelent,

1./b. ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a – kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választás szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

2. A kijavítást vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

3. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A javítás során a kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A javítás megfelelő elvégzését a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:

Jótállási javítás csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

  • a fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni;

  • kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást;

  • a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős;

  • meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, mely alatt a fogyasztó a kerékpárt nem tudja rendeltetésszerűen használni;

  • a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kerékpárnak vagy a jelentősebb részének /váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik;

  • minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

ELJÁRÁS VITA ESETÉN:

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó írásbeli, vagy más módon (szóbeli, telefon, e-mail) bejelentett kifogásáról a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak megbízott szakszervize, illetve a fogyasztó, szakértői véleményt kérhet arra alkalmas szakértőtől, vagy szervezettől. A szakértői vélemény díját a megrendelőnek kell megfizetnie.

A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. Vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz is fordulhat.

A Békéltető Testületek működését a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szabályozza.

A békéltető testület a területi gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület. A békéltető testületet az azonos területen működő kereskedelmi és iparkamara és agrárkamara közösen működteti.

Az eljárás során a tanács elnöke peren kívüli egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között.

Az eljárás ingyenes. Az eljárással felmerülő – igazolt – költségeket az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

A közöttünk felmerült egyéb vita esetén – pl. ha a jótállási jegyre írt valamely kötelezettségünket nem teljesítenek /javítás, csere, stb./ - ugyancsak a bírósághoz fordulhat. A jótállási jegy javítási szelvényeket tartalmaz. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

A termékre a szavatossági kötelezettség a Ptk. 308.§ /2/ bekezdése szerint a vételtől számított 3 évig áll fenn.

A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárata utáni időre is.